مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

سازمان های طرف قرارداد