مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

کنترل کیفی 1400