مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

آزمایش قند خون ناشتا(FBS)

آزمایش قند خون ناشتا(FBS)

  • برای انجام این آزمایش بین ۱۲ تا ۸ ساعت ناشتایی رعایت شود.
  • درصبح روز آزمایش از انجام پیاده روی خودداری گردد. 
  • ترجیحا تا قبل از ساعت ۹ صبح جهت نمونه گیری به آزمایشگاه مراجعه شود.