مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

تستهای تیروئید(T4,T3,TSH,free T4,free T3,T3up

تستهای تیروئید(T4,T3,TSH,free T4,free T3,T3up):

  • اگر چه آزمایش هورمونهای تیروئید نیاز به محدودیت مصرف غذا و مایعات نداردلیکن بدلیل تاثیرچربیهای خون بر نتایج آزمایشات لازم است حداقل ۴ ساعت قبل از نمونه گیری غذا میل نکنید.
  • درصورت مصرف داروهای اختصاصی تیروئید، در روز انجام آزمایش مصرف دوز روزانه را به پس از نمونه گیری موکول کنید.
  • بدلیل تغییرات میزان هورمونهای تیروئیدی در ساعات مختلف روز ، بهتراست نمونه گیری حتماً در ساعات صبح انجام شود.
  • درصورت تغییر مقدار داروی مصرفی ، حداقل ۲ هفته پس از آغاز مصرف دوز جدید دارو برای آزمایش هورمونهای تیروئید اقدام شود.