مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

استرس هورمونها(Cortisol,ACTH)

استرس هورمونها(Cortisol,ACTH):

  • حداکثر ترشح این هورمونها در هنگام صبح و بهترین ساعت نمونه گیری ۸ صبح میباشد لذا در ساعت ۷/۳۰ صبح در آزمایشگاه حضور داشته باشید. 
  • بیمار بایستی در روز آزمایش کمترین میزان استرس و هیجان را داشته باشد.
  • از مصرف قهوه تا ۳ ساعت قبل از انجام آزمایش خودداری شود.