مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

پزشکی