مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

تستهای انعقادی (PTو PTT)

تستهای انعقادی (PTو PTT):

  • این آزمایشها نیازی به رعایت ناشتایی ندارند.
  • اگر این آزمایشها جهت کنترل و تنظیم دوز داروی مصرفی انجام میشود لازم است نمونه گیری نیم ساعت قبل از دریافت دوز روزانه انجام شود.
  • با توجه به اینکه مصرف برخی داروها و موادغذایی خاص  بر روی زمان تستهای انعقادی موثر است لازم است حتماً دوز داروی ضد انعقاد مصرفی و همچنین داروهای اضافی دیگر که بیمار برای سایر مسائل پزشکی خود استفاده مینماید به مسئول پذیرش اطلاع داده شود.