مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

آزمایش چربیهای خون(TG,Chol,HDL Chol, LDL,VLDL,Apo B100, Apo A1, LPa

آزمایش چربیهای خون(TG,Chol,HDL Chol, LDL,VLDL,Apo B100, Apo A1, LPa:

  • ۱۲-۱۴ ساعت ناشتایی حتماً رعایت شود.
  • از ۳ روز قبل از انجام آزمایش از مصرف الکل و انجام ورزشهای سنگین خودداری شود.
  • بهتر است از دوهفته قبل از انجام آزمایش رژیم غذایی ثابت بوده و وزن بدن ثابت بماند.