مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

جمع آوری نمونه ادرار آقایان

جمع آوری نمونه ادرار آقایان:
۱- ابتدا دستهای خود را بطور کامل با آب و صابون بشویید.
۲-مجرای خروج ادرار و نواحی اطراف آن را شسته و خشک نمایید.
۳-درپوش ظرف جمع آوری نمونه را طوری باز کنید که دست شما باداخل ظرف و سطح داخلی درب آن تماس نداشته باشد.
۴- مقدارکمی از ابتدای ادرار را دور ریخته و سپس ظرف نمونه را حداقل تا نصف پر کنید.
۵- از هرگونه تماس آلت تناسلی با ظرف نمونه اکیداً خودداری کنید.
۶- چنانچه نمونه را در خارج از آزمایشگاه جمع  نموده اید حداکثر ظرف یکساعت آن را به آزمایشگاه تحویل دهید و لازم است نمونه جمع آوری شده در فاصله زمانی تا تحویل به آزمایشگاه در محل خنک نگهداری  شود.