آدرس: جنت آباد جنوبي بين اتوبان همت و 4 باغ ساختمان بانک ملي شعبه جنت اباد طبقه اول - تلفن: 44438949-44471427

نظرسنجی مراجعین

نظر شما در مورد فضای عمومی آزمایشگاه
عالی
خوب
متوسط
بد
نظر شما در موردنحوه برخورد کارکنان آزمایشگاه
عالی
خوب
متوسط
بد
نظر شما در مورد راحتی دسترسی به بخش پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد زمان معطلی و نحوه پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد معرفی جهت نمونه گیری
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد طریقه مطرح نمودن دریافت اطلاعات بیمار
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد محاسبه وجوه وعملکردمتصدی صندوق
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد برخورد کارکنان خونگیری و طریقه نمونه گیری
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر شما در مورد زمان جوابدهی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف