مجهز به بخش های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه بالینی

پرولاکتین

راهنمای آزمایش پرولاکتین